สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมสัมมนา”บทบาทนักบทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ”

 
 

จำนวนแบบสอบถามประมาณ  220 ชุด ผู้ส่งคืน   192  ชุด  คิดเป็น  87.30%

ข้อมูลส่วตัว

1.ายุของผู้เข้าอบรม 20-30 ปี 22.9% 30-40 ปี 47.4% 40-50 ปี   26%  
2.เพศ ชาย 92.7% หญิง  7.3%    
3.ภูมิลำเนาในจังหวัดสงขลา(โปรดะบุ) อ.หาดใหญ่ 40% อ. อื่นๆ    52% ไม่แจ้ง  8%  
4.ท่านมีวิทยุประจำตัว มี  88% ไม่มี  10% ไม่ตอบ 2%  
5.ปกติท่านใช้วิทยุของท่านติดต่อเครืข่ายใดมากที่สุด (โปรดระบุ) สมัครเล่น 152 ราย  อื่น  42 ราย ไม่ตอบ   22 ราย  
6.ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับข้อมูลทางวิทยุมีผลต่อชีวิตประจำวันของท่านอย่างไร มากที่สุด

24.50%

มาก

57.81%

ปานกลาง

16.15%

ไม่ตอบ

1.56%

7ท่านทราบข่าวการจัดสัมมนาครั้งนี้จากสื่อใด เครือข่ายนักวิทยุ

165 ราย

มิตรสหาย

22 ราย

อื่นๆ

15 ราย

 
8.ถ้ามีการจัดสัมมนาในครั้งต่อไปท่านจะเข้าร่วมหรือไม่ เข้าร่วมแน่ 39% ถ้าเข้าร่วมได้ 54.60% ไม่แน่ใจ   4.7% ไม่แน่ใจ 2 %

สถานที่จัดและการจัดสัมมนา

1.การเดินทางเข้าร่วมสัมมนาของท่านครั้งนี้ สบายมาก 91.10% ค่อนข้างลำบาก 4.7%  
2.สถานที่ที่จอดพาหนะที่จัดเตรียมไว้ สะดวกมาก18.23% สะดวก  66.15%  
3.ขนาดห้องที่ใช้จัดประชุม เหมาะสมมาก 51.04% เหมาะสม 48.44%  
4.การให้บริการด้านเอกสารของผู้จัด ดีมาก  38% ดี   55.73%  
5.การบริการอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ดีมาก   19% ดี   65.10%  
6.รสชาดอาหาร ดีมาก  13% ดี   71.35%  
7.การจัดเวลาในการจัดสัมมนา เหมาะสมมาก 10.94% เหมาะสม 85.94%  
8.การดำเนินรายการ  พิธีการ  พิธีกร ดีมาก  22% ดี  66.67% ปานกลาง  9.90%

ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสัมมนาและความมุ่งหวัง

1.ท่านคิดเห็นอย่างไรกับหัวข้อบรรยาย-สัมมนา ดีมาก    21% ดี   47.92% น่าสนใจ  26.04%
2.โปรดระบุหัวข้อสัมมนาที่ท่านสนใจมากที่สุด

สมาชิกตอบมาหลากหลาย สรุปได้
   วัตถุต้องสงสัย
   เครือข่ายประชาชนจังหวัดสงขลา
   ร่วมด้วยช่วยกัน รวมพลังแจ้งข่าว
   ขับขี่ปลอดภัย วินัยจราจร
   บทบาทนักวิทยุที่มีต่อการแจ้งข่าว
   ส่วนร่วมพลังประชาชนฯ
   สนใจทุกเรื่อง

     
3.ท่านคิดว่าความรู้ที่ได้จากผู้บรรยาย ดีมาก   23% ดี   55.21% น่าสนใจ  16.15%
4.ท่านคิดว่าจังหวัดสงขลาควรจัดให้มีเครือข่ายวิทยุแจ้งเหตุเป็ศูนย์กลาง ต้องทำ   59% ควรทำ 38.54%  
5.ศูนย์เครือข่ายวิทยุฯ ที่จัดตั้งควรมีงบประมาณสนับสนุนจาก จังหวัด   49% บูรณาการร่วมกัน  38.43%  
6.บุคคลากรที่ปฏิบัติงานควรสังกัดหน่วยงานใด จังหวัด   49% ตำรวจ 16.81% สถาบันการศึกษา 12.93%
7.รูปแบบเครือข่ายแบบใดที่ท่านคิดว่าเหมาะสมที่สุด(ระบุ)
  - ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะใช้เครือข่ายวิทยุสมัครเล่น และ
    ควร   เปิด 24 ชั่วโมง
     
8.ท่านได้รับประโยชน์จากการสัมมนาครั้งนี้อย่างไร มาก     72% ปานกลาง  25%  

 

กลับหน้าหลัก     Home