รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย-ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร


จากการสัมมนาชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ม.อ.เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  จังหวัดตรัง  ชมรมฯ ด้ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยานพาหนะให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร  เพื่อลดอุบัติเหตุ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ชมรมฯ ซึ่งได้ทำงานร่วมกับชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่มาเป็นเวลานาน   จึงใคร่ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร" ขึ้น  โดยทางชมรมฯ เองจะมีการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบ การขับขี่อย่างปลอดภัย  มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน   โดยการรณรงค์ดังกล่าวจะเริ่มให้มีการดำเนินการเป็นรูปธรรมมากขึ้น และอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ระยะแรก:

 • เริ่มต้นที่ตัวสมาชิกชมรมฯ (งดดื่มสุราในช่วงเวลาขับรถ ง่วง-ไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย เปิดไฟและใส่หมวกนิรภัย พกพาใบขับขี่ เปิดไฟก่อนทางเลี้ยว ที่สำคัญไฟเลี้ยว ไฟท้ายทุกดวงใช้งานได้ ฯลฯ)
 • หาแนวร่วมจากคนใกล้ตัว
 • เผยแพร่ความรู้ กฎหมาย ระเบียบ จราจร
 • จัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์
 • จัดทำโครงการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ 

 

การแจ้งเหตุ:

ที่มา: การแจ้งเหตุจากอุบัติเหตุ และข่าวสารการจราจร เป็นโครงการความร่วมมือ ระหว่างชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประสานงาน ในการลด และบรรเทาความเสียหาย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวม ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น เป็นเครือข่าย ที่มีศักยภาพ ในการที่จะเป็นหู เป็นตา ให้ในการใช้ท้องถนน ในจังหวัดสงขลา จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับแจ้งเหตุฯ ขึ้น ที่ชั้น 11 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นามเรียกขาน "ศูนย์ ม.อ." ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน

 • stand by ที่ช่องความถี่ 144.2250 MHz
 • ช่องความถี่ 144.9000 MHz
 • ช่องความถี่ 145.6375 Duplex - (เฉพาะช่องนี้ แจ้งเหตุได้เปิด 24 ชม.)
 • และโทรศัพท์หมายเลข 074-45 1099 

 

การเผยแพร่ความรู้

   ชมรมฯ ได้จัดทำรายการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2550 ซึ่งจะดำเนินการเวลา 16.30 น. ทุกวัน ทางช่องความถี่สแตนบาย 144.2250 MHz.  โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย

 • สถิติการรับแจ้งเหตุการณ์ประจำวัน

 • การให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนน  เช่น ขับรถให้ประหยัดและปลอดภัย  การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  พ.ศ.  2535     พรบ.จราจรทางบก สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร สี่แยกอัจฉริยะ  ไฟหน้า-ไฟฉุกเฉิน : ใช้แบบไหนถูกหรือผิด?  เป็นต้น

>-->  อย่าลืม: พบรายการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจรทุกวันเวลา 16.30 น. ที่ช่องสแตนบาย ม.อ 144.2250 MHz.

 

 

สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจ รายการรณรงค์ฯ ที่ผ่านมา  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-451099

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th