โครงการสัมมนา "บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ"

โดย

จังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ ร่วมกับ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมอ.

logo18sep2005-mil


 

1. หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่จังหวัดสงขลาบางส่วนรวมทั้งได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ทำให้ได้รับความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล อาศัยกำลังเจ้าหน้าที่ในการระวังป้องกัน ก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึง
และจากสภาพการการจราจรบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาในปัจจุบัน มีผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากและค่อนข้างติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน นักวิทยุสมัครเล่นจะมีการติดต่อมายัง"ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" โดยใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นและโทรศัพท์เพื่อสอบถามเส้นทาง รายงานสภาพการจราจรและแจ้งอุบัติเหตุ

ขณะนี้ได้มีจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นใหม่ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทุกคนมีความพร้อม ความสามารถในการเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิทยุสมัครเล่นในจังหวัดสงขลา มีการตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันภัยต่างๆ อันจะก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน และรายงาน แจ้งข่าวสารในเหตุการณ์ที่พบเห็นต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงหรือแจ้งผ่าน "ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ได้มีความรู้ความเข้าใจ รู้กลยุทธ์และเทคนิคที่ถูกต้อง อีกทั้งจะเป็นการรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมอ.ร่วมกับจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่ จึงจัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ "บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ" ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1เพื่อเพิ่มศักยภาพให้นักวิทยุสมัครเล่นในการนำมาใช้ในการประสานแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อสามารถแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้กับทางราชการได้ทันท่วงที
2.3 เพื่อเป็นการรณรงค์การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย มีวินัยจราจร
2.4 เพื่อให้มีอาสาสมัครในการแจ้งเหตุและข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น

3. วิทยากร

3.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
3.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายป้องกันฯ
3.3 ผู้กำกับการสถานีตำรวจอำเภอหาดใหญ่
3.4 ประธานชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่
3.5 ผู้อำนวยศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุเขต 4 สงขลา
3.6 สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธร อำเภอหาดใหญ่
3.7 คุณดำรงค์ศักดิ์ นุ้ยเถี้ยม พนักงานวิทยุศูนย์ประสานงาน มอ.

4. ผู้เข้าร่วมประชุม

สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมอ. และนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา และใกล้เคียง จำนวน 150 – 200 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ประสานงานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มอ. ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2548

5. วัน เวลาและสถานที่

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2548 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม M 105 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีหนังสือด่วนที่สุดจากจังหวัดสงขลา สข.0017/ว 6661 ลงวันที่ 4 กันยายน 2548 เปลี่ยนแปลงวันประชุมเป็นวันที่ 25 กันยายน 2548 ห้องทองจันทร์ อาคารเรียนรวมและห้องสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 นักวิทยุสมัครเล่นมีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคที่ถูกต้องในการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่พบ เห็นต่อศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6.2 มีนักวิทยุสมัครเล่นอาสาสมัครจำนวนมากในการแจ้งเหตุที่มีประสิทธิภาพ
6.3 นักวิทยุสมัครเล่นมีส่วนในการรณรงค์การใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

 


 

provincialletter0001

 

 

โครงการสัมมนา "บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ"

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2548

ณ ห้องทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและห้องสมุดคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เวลา 08. 00-16.30 น.

 


กำหนดการ

8.00 น – 8.30 น. ลงทะเบียน

8.30 น. – 9.15 น. พิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ
โดย "ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา"

9.15 น. – 10.00 น. ส่วนร่วมของพลังประชาชนจังหวัดสงขลาในการป้องกันภัย
โดย (พ.ต.อ.โพธิ สวยสุวรรณ ผกก.สภอ.หาดใหญ่)
10.00 น. – 10.15 น. พักอาหารว่าง
10.15 น. – 11.00 น. การสังเกตุวัตถุต้องสงสัย
โดย พอ.ยอดชัย ยั่งยืน เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42
11.00 น. – 12.00 น.

"บทบาทของนักวิทยุสมัครเล่นที่มีต่อการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ"และ "เทคนิค กลยุทธ์ ในการแจ้งเหตุต่างๆ
โดย คุณศักดิ์ศรี ว่องไว ศว.4 (สงขลา) และ คุณดำรงค์ศักดิ์ นุ้ยเถี้ยม
12.00 น. – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
13.00 น. - 14.00 น. ขับขี่ปลอดภัย และวินัยจราจร
ร.ต.อ. สุรเชษฐ สุวรรณนพมาศ รองสว.จร. สภ.อ.หาดใหญ่
14.00 น. – 14.45 น.

การนำเสนอ "เครือข่ายประชาชนจังหวัดสงขลา"
เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 42 และคณะ
14.45 น. - 15.00 น.

พักอาหารว่าง
15.00 น. – 16.30 น.

เสวนา " ร่วมด้วยช่วยกัน รวมพลังแจ้งข่าว"
ดำเนินการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุมอ. FM.88 MHz.
16.30 น - 17.00 น.

พิธีปิด


ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
  • กอ.สสส.จชต.
  • ชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมืองหาดใหญ่
  • สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สภาธุรกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • บริษัทอมรสื่อสารแอนด์อิเลคทรอนิคส์ หาดใหญ่ สงขลา
  • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด
  • ธนาคารไทยพาณิชย์(มหาชน)จำกัด สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • บริษัทสยามนครินทร์ จำกัด อำเภอหาดใหญ่
  • คุณกมล-พรทิพย์ นวลนิล

 

เอื้อเฟื้อสถานที่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา

sarmana-018  sarmana-055  sarmana-044

sarmana-074

 

 

 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th