ตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2557- 2558


 ที่ปรึกษาชมรมฯ ชุดที่ 8 (ชุดปัจจุบัน)

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล

1

ศาสตราจารย์นายแพทย์นครชัย  เผื่อนปฐม(HS9IS)

2

นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ วิทยาเขตหาดใหญ่

3

ผู้อำนวยการศูนย์การตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ   เขต 4 (สงขลา) (คนปัจจุบัน HS9BH)

4

ผศ.ทพ.กรัสไนย    หวังรังสิมากุล ( HS1EWG)

5

นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสงขลา (คนปัจจุบัน HS9CLQ)

6

อาจารย์นายแพทย์กิตติพงษ์  เรียบร้อย (E23ASC)

7

อาจารย์นายแพทย์ธนพันธ์  ชูบุญ(HS9MEE)

8

อาจารย์นายแพทย์ธีรพล  เปรมประภา (HS9MED)

9

อาจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์  วุฒิสิทธิเมธาวี (E23Z...)

10

คุณวัฒนา    ทมิฬศักดิ์ (HS9CKL)

11

คุณสุรกิจ  ส่งวรกุลพันธุ์ (HS9LI)  

12

คุณจักรกริช  อึ้งประสิทธิ์(HS9JQU)  


คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ชุดปัจจุบัน

ลำดับที่ นามเรียกขาน ตำแหน่ง ที่ทำงาน เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน)
1 HS9MAA ประธานกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ 1520
2 HS9JNT รองประธานกรรมการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 7690
3 HS9ZE รองประธานกรรมการ คณะแพทยศาสตร์ 1414
4 HS9KNK กรรมการ คณะแพทยศาสตร์ 1520
5 HS9NRH กรรมการ สำนักงานอธิการบดี  2191
6 HS8MJV กรรมการฝ่ายทะเบียนและเหรัญญิก กองทะเบียนและประเมินผล 9254
7 HS9COB กรรมการฝ่ายเทคนิค สำนักงานอธิการบดี 1517
8 HS9IBX กรรมการฝ่ายเทคนิค คณะแพทยศาสตร์  1331
9 HS9PVD กรรมการฝ่ายกิจกรรม คณะวิทยาการจัดการ  
 10 HS9DPV กรรมการฝ่ายกิจกรรม บ.เบคไท  
11 HS9IOD กรรมการฝ่ายกิจกรรม สำนักงานอธิการบดี  2191
12 E23AGH กรรมการฝ่ายกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์  
13 HS9NYC กรรมการฝ่ายสวัสดิการ บ.เบคไท  
14 HS9HRY กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธุรกิจส่วนตัว  
15 HS9LOW กรรมการและเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ 1165
16 E29XOL กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นศ.ป.เอก คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

หมายเหตุ  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งเพิ่มเติมจากที่ประชุมชมรมฯ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 58

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th