รายชื่อสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่


ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

นามเรียกขาน

สถานภาพสมาชิก

รูป

วันที่สมัครสมาชิก

1

คุณพรรัตน์  ด่านวรนันท์

HS9LCG

 

 

 

2

คุณกิตติศักดิ์  ชูมาลี

HS9LOW

 

 

 

3

คุณปรีดา  หนิมุสา

HS9IAI

 

 

 

4

คุณอับดลอาซีด  หนิมุสา

HS9ZE

 

 

 

5

คุณบัญชา  คงพ่วง

HS9KXY

 

 

 

6

คุณเสรี  ศักดิ์จิรพาพงษ์

HS9LEM

 

 

 

7

คุณสัมฤทธิ์  เรืองจันทร์

HS9COB

 

 

 

8

คุณสินชัย  เอื้องสุวรรณ

HS9EDW

 

 

 

9

คุณนฤภัย  สมฤดี

HS9MAA

 

 

 

10

คุณพิเชฐ  มีเสน

HS9CRX

 

 

 

11

คุณดำรง  ลิ่มธัญลักษณ์

HS1KJX

 

 

 

12

คุณสุรกิจ  ส่งวรกุลพันธุ์

HS9LI

 

 

 

13

คุณสุรพล  แสงอุไร

HS9IBX

 

 

 

14

คุณประยูร  ขวัญดำ

HS9LUJ

 

 

 

15

คุณอภิสิทธิ์  ภู่สิโรรังษี

HS9LZE

 

 

 

16

คุณจรรยา  จินดารัตน์

HS9KNK

 

 

 

17

คุณสายัณห์  จันทขวัญ

HS9IOD

 

 

 

18

คุณทวีพันธ์  จันทร์อักษร

HS9IUR

 

 

 

19

คุณวิชุตา  จันทร์อักษร

HS9JVU

 

 

 

20

คุณบรรทม  แก้วจังหวัด

HS9BPN

 

 

 

21

คุณอำพน  รัตติ

HS9LQY

 

 

 

22

คุณพิเชษฐ์  เจริญผล

HS9JNT

 

 

 

23

คุณเกษนี  อำไพชัยโชค

HS9IJL

 

 

 

24

คุณกมล  นวลนิล

HS9DPV

 

 

 

25

คุณอนันต์  อำไพชัยโชค

HS9FS

 

 

 

26

คุณวัฒนา  ทมิฬศักดิ์

HS9CKL

 

 

 

27

คุณรัตนา  วุฒิสันติกุล

HS9LVA

 

 

 

28

คุณณัฐพล  ศิริเสถียร

HS9HDE

 

 

 

29

คุณอดิศักดิ์ หัดหมัน

HS9EOI

 

 

 

30

จสอ. ทรงศักดิ์  ไชยกาล

HS9MDL

 

 

 

31

คุณสำรวย  ณ กลองดี

HS9AGW

 

 

 

32

คุณอภิชัย  วิทยาสมบูรณ์

HS9MCO

 

 

 

33

คุณดนัย  แซ่ภู่

HS9LWV

 

 

 

34

คุณเจริญ  ดวงสุวรรณ

HS9DTB

 

 

 

35

คุณสุนทร  แก้วพิบูลย์

HS9LFA

 

 

 

36

คุณสมใจ  แก้วหนู

HS9LXM

 

 

 

37

คุณสมชาย  นรสิงห์

HS9MGR

 

 

 

38

คุณวุฒิ  ตรงชาติ

HS9MJW

 

 

 

39

คุณสรพัศ  ศรีสวัสดิ์

HS9MJU

 

 

 

40

คุณวิธาน  วงศกร

HS9ACA

 

 

 

41

คุณธาดา  จิตต์แจ้ง

HS9VV

 

 

 

42

คุณซุ้ย  สินสโมสร

HS9MKA

 

 

 

43

คุณวาสนา  พรหมโณ

HS9MJZ

 

 

 

44

คุณชิต  บุญโท

HS9MJY

 

 

 

45

คุณปรีชา  สุขสวัสดิ์

HS9MKC

 

 

 

46

คุณมโน  สีรแก้ว

HS9MKB

 

 

 

47

อ.นพ.ธีรพล  เปรมประภา

HS9MED

 

 

 

48

คุณณัฐพล  พัฒนา

HS8MHQ

 

 

 

49

คุณสุพจน์  เขียวด้วง

HS9NRH

 

 

 

50

คุณก้องชนก  ทองพรัด

HS8MJV

 

 

 

51

คุณปราโมช  แก้วกระจาย

HS9MCY

 

 

 

52

คุณสัมพันธ์  จาตุรนต์เมธากุล

HS9NRG

 

 

 

53

คุณอัจฉรา  เพชรขาว

HS9OGF

 

 

 

54

คุณชลกาญจน์  เจริญผล

HS9MOU

 

 

 

55

คุณกมลวรรณ  ทองศรี

HS9QJJ

 

 

 

56

คุณจักรกริช  ซึ้งประสิทธิ์

HS9JQU

 

 

 

57

คุณกิตตินัย  ชุณหพันธ์

E24IAV

 

 

"ศูนย์ มอ"

พนักงานศูนย์

58

คุณชูศักดิ์    หงษ์เจริญ

HS9LPV

 

 

 

59

คุณวุฒิมนต์  สุตนนท์

HS9JDX

 

 

 

60

คุณประทีป   อุไรรัตน์

HS9QLI

 

 

 

61

คุณณฐพร    ภิญโญ

HS9OGA

 

 

 

62

คุณพรทิพย์   นวลนิล

HS9NYC

 

 

 

63

คุณอัมพร    ฝันเซียน

HS9RGT

 

 

 

64

คุณจริยาภรณ์  มาสวัสดิ์

HS9RES

 

 

 

65

คุณวรวิทย์     จันทร์ชนะ

HS8TYI

 

 

 

66

คุณประยูร    สุขสะปาน

HS9RTE

 

 

 

67

คุณองอาจ    บุญล้วน

HS9QXC

 

 

 

68

คุณศานุศักดิ์  สุวรรณรักษา

HS9QVD

 

 

 

69

ว่าที่ร.ต อนุพนธ์  ยอดต่อ

HS8LHS

 

 

 

70

คุณสมบัติ  เข็มเจษฎา

HS9RYY

 

 

 

71

คุณประมุข  มลิหอม

HS9SBG

 

 

 

72

คุณปรีชา  ศรีเฉลิม

HS9IJB

 

 

20/11/50

73

คุณวรวิทย์  กฤตานนท์

HS9TKN

 

 

28/6/51

74

คุณภิเษก สุนสระบุตร

HS9UEB

 

 

27/8/51

75

คุณธีรยุทธ  มาลากูล

HS9UEC

 

 

27/8/51

76

คุณกรุงประกาย  ฉัมโร

HS9WCH

 

 

30/10/51

77

คุณธวัชชัย  ปีติเจตน์

HS9UDG

 

 

25/12/51

78

คุณประยุทธ  ทวีเขต

HS9XCR

 

 

16/1/52

79

คุณทวิชชัย  สุทธการี

HS9DVK

 

 

16/1/52

80

คุณทรงเกียรติ ทิพย์แก้ว

HS9MGW

 

 

17/1/52

81

คุณนวลสวาท  ด่านวรนันท์

HS9UBC

 

 

17/1/52

82

คุณวินัย  จันทร์แดง

HS9MGS

 

 

17/1/52

83

คุณอดุลย์  นันทสินธุ์

HS9HQA

 

 

17/1/52

84

คุณชลิตย์  เภามี

HS9BGA

 

 

18/2/52

85

คุณกัมปนาท  โชติกุล

HS9XAZ

 

 

22/2/52

86

คุณจาตุรนต์   ทวีศรี

HS9XEF

 

 

3/8/52

87

คุณอิทธิพล  ฉันทลักษณ์สุข

HS9WCY

 

 

13/9/52

88

คุณกรกนก ยอดถนน

HS9SLV

 

 

10/52

89

คุณภูมิศักดิ์  ธรรมเสริมสกุล

HS9XTZ

 

 

15/12/52

90

คุณณัฏฐากร  อะซิ่ม

E29XOL

 

 

21/10/54

91

คุณปรมินทร์  ถาวรานุรักษ์

HS9TEA

 

 

28/10/54

92

คุณอานิตย์  เหมชะรา

E23AGH

 

 

28/10/54

93

คุณอมฤต     ตันสิน

E23AIY

 

 

1/2/55

94

อ.นพ.กิตติพงศ์  เรียบร้อย

E23ASC

 

 

1/2/55

95

ด.ต.พนม  สุขวิชัย

HS9KEM

 

 

9/2/55

96

คุณณฐกร  ชุมศักดิ์

E23BU

 

 

2/2/55

97

คุณปรารถนา  ประเสริฐ

HS9WFS

 

 

8/3/55

98

คุณอนันต์  อ่อนแก้ว

E23ARK

 

 

9/3/55

99

คุณศิริลักษณ์  เหรียญรุ่งโรจน์

E23AFR

 

 

11/4/55

100

อ.นพ.ธนพันธ์  ชูบุญ

HS9MEE

 

 

30/5/55

101

คุณทวี สุวารีย์

HS9TXI

 

 

6/7/55

102

คุณวาทิน สิงห์โต

E23AFT

 

 

6/7/55

103

คุณพงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์

HS9JAM

 

 

7/7/55

104

คุณบุษยมาศ  เพชรทอง

E23AVA

 

 

8/7/55

105

คุณเจนจารุ  ทวีศรี

HS9XJR

 

 

8/7/55

106

คุณอาณัส  รอดคงที่

HS9PVD

 

 

10/7/55

107

ว่าที่ ร.ต ประวิช เซ่งขิม

HS9LMS

 

 

15/7/55

108

คุณภิญโญ  ทองจืด

E23AVB

 

 

19/4/56

109

คุณศักดิ์รียา อาดั้ม

HS9OCD

 

 

6/9/56

110

คุณชนิตร์  วรรณจันทร์

E23CYJ

 

 

6/9/56

111

คุณธนกร  รักษาราษฎร์

E23CYK

 

 

6/9/56

112

คุณสัญญา  ผาสุข

HS9KXR

 

 

6/9/56

113

คุณสุทธิ  สุทธิโมกข์

HS9PGI

 

 

28/5/57

114

คุณสถิตย์  นวลนิล

HS9HRY

 

 

28/5/57

115

ร.ท.สุรพล  ประคองจิตร์

HS9EPY

 

 

28/5/57

116

คุณน่าน  ฐานิวัฒนานนท์

HS0XZ

 

 

22/7/57

117

คุณสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี

 E23BGH

 

 

 11092014

 118

คุณประทิน  เบญจาวิริยะวงศ์ 

 HS9ZPF

 

 

 3 /12/56

 119

คุณกัมปนาท  จันทกูล

 E23BR

 

 

 28/11/57

120

คุณสุภาพ  ศรีวิไล

E23CXE

   

2/12/57

121

คุณจำลอง  ชูมาลี

E23BV

   

2/12/57

122

คุณอารีรัตน์  รัตนเดชา

HS9NDB

   

2/12/57

123

คุณยุทพการ  รัตนเดชา

HS9KPQ

   

2/12/57

 124 คุณโชค  เริ่มบาง  E23BT       8/12/57
 125 คุณสุทธิเกียรติ  เหรียญรุ่งโรจน์  E24IIR      8/2/58
 127 คุณ         
           
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th