วิสัยทัศน์: เป็นชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชั้นนำในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th