โครงการแจ้งเหตุจากอุบัติเหตุและข่าวสารการจราจร

 

โครงการแจ้งเหตุจากอุบัติเหตุ และข่าวสารการจราจร เป็นโครงการ  ความร่วมมือ ระหว่างชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประสานงาน ในการลด และบรรเทาความเสียหาย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวม ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น เป็นเครือข่าย ที่มีศักยภาพ ในการที่จะเป็นหู เป็นตา ให้ในการใช้ท้องถนน ในจังหวัดสงขลา จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับแจ้งเหตุฯ ขึ้น ที่ชั้น 11 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในระยะแรก stand by ที่ช่องความถี่ 144.2250 MHz และช่องความถี่ 144.9000 MHz โดยใช้ช่องความถี่ 144.9000 MHz ซึ่งเป็นช่องความถี่ สำหรับการแจ้งเหตุ ของนักวิทยุสมัครเล่น เป็นช่องความถี่ stand by หลัก และโทรศัพท์หมายเลข 074-45 1099 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน ต่อมา ทางศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ได้ stand by  ที่ช่องความถี่ 145.6375 Duplex -  (ความถี่ภาครับ 145.0375 MHz ความถี่ภาคส่ง 145.6375 MHz) เพิ่มเติม เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และประสานงาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน จากนักวิทยุสมัครเล่น ตามหนังสือ จากศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 4 (สงขลา) ที่ ทช. 2240/191 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยใช้นามเรียกขาน  ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  ศูนย์วิทยุ มอ. (VR จราจร)

   บันทึกจากการประชุมร่วมกันระหว่างชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมืองหาดใหญ่

 • เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน การจราจร จากนักวิทยุสมัครเล่น ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูล เพื่อแจ้งศูนย์วิทยุสื่อสารตำรวจ 191 ตำรวจทางหลวง และสถานีวิทยุ FM 88MHz เพื่อออกอากาศ แจ้งให้ประชาชน ได้รับทราบ

 • เป็นศูนย์ประสานข้อมูล ระหว่างห้องฉุกเฉิน (ER) รพ. มอ. กับผู้ประสบเหตุหรือ แจ้งเหตุ ผู้ประสบเหตุ ผ่านศูนย์วิทยุมายังห้อง ฉุกเฉิน (ER) รพ. มอ. เพื่อเตรียมผู้ป่วยที่จะนำส่ง รพ. มอ.

 • ประสานข้อมูลด้านการนำส่งผู้ป่วย หรือปรึกษาการรักษา ระหว่าง รพ. มอ. กับหน่วยงาน ที่ขอความช่วยเหลือ เช่น รพ. สาธารณสุข รพ. กระทรวงกลาโหม  (หน่วยพยาบาลบนเรือในทะเล) และหน่วยรักษาพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่สามารถ ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ โดยส่งข้อมูลผ่านศูนย์วิทยุ (ในกรณีเกิดอุบัติภัย ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขัดข้อง)

 • เป็นศูนย์ ให้ข้อมูล หรือประชาสัมพันธ์ ระหว่าง รพ. มอ. กับชุมชนภายนอก


ชมรมฯดำเนินการ

วัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นสถานีศูนย์ประสานงาน ในการแจ้งเหตุ หรือกระจายข่าว ของนักวิทยุสมัครเล่น ในการปฏิบัติงาน ในการเป็นเครือข่ายสำรอง รับแจ้งเหตุ หาข้อมูลที่ถูกต้อง แน่นอน แม่นยำ ป้องกันการแจ้งเหตุซ้ำซ้อน เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 • เมื่อเกิดเหตุบนท้องถนน ด้านการจราจร
 • กระประสานงาน การนำผู้ป่วยหรือบาดเจ็บ ส่งโรงพยาบาล
 • การแจ้งให้ตำรวจจราจรทางหลวง หรือมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี
 • รับแจ้งเหตุ การขับรถโดยประมาท ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย กับผู้ที่ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อประสานงานกับ ตำรวจทางหลวง หรือจราจร
 • รับแจ้งเหตุการณ์ทั่วๆไป เช่น รถติด น้ำท่วมขังบนถนน ประสานงานกับสถานีวิทยุ FM 88  แจ้งข่าวให้กับผู้ที่จะใช้เส้นทางสัญจร หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
 • ประสานงานกับการไฟฟ้า หรือประปา เมื่อไฟฟ้าดับ หรือท่อประปาแตก
 • เป็นเครือข่ายสำรองยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือวาตภัย

 


  พนักงานวิทยุที่ Stand by  ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฯ (11.00 น. - 19.00 น.)

วัน ชื่อ นามเรียกขาน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ กิตตินัย  ชุนหพันธ์ ศูนย์ มอ
อาทิตย์ กิตตินัย  ชุนหพันธ์ ศูนย์ มอ

 


 

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th