Print

โครงการแจ้งเหตุจากอุบัติเหตุและข่าวสารการจราจร

 

โครงการแจ้งเหตุจากอุบัติเหตุ และข่าวสารการจราจร เป็นโครงการ  ความร่วมมือ ระหว่างชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการประสานงาน ในการลด และบรรเทาความเสียหาย จากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประโยชน์ของ ส่วนรวม ซึ่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจาก มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โดยเล็งเห็นว่า กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น เป็นเครือข่าย ที่มีศักยภาพ ในการที่จะเป็นหู เป็นตา ให้ในการใช้ท้องถนน ในจังหวัดสงขลา จึงจัดตั้งศูนย์ประสานงาน รับแจ้งเหตุฯ ขึ้น ที่ชั้น 11 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในระยะแรก stand by ที่ช่องความถี่ 144.2250 MHz และช่องความถี่ 144.9000 MHz โดยใช้ช่องความถี่ 144.9000 MHz ซึ่งเป็นช่องความถี่ สำหรับการแจ้งเหตุ ของนักวิทยุสมัครเล่น เป็นช่องความถี่ stand by หลัก และโทรศัพท์หมายเลข 074-45 1099 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ทุกวัน ต่อมา ทางศูนย์รับแจ้งเหตุฯ ได้ stand by  ที่ช่องความถี่ 145.6375 Duplex -  (ความถี่ภาครับ 145.0375 MHz ความถี่ภาคส่ง 145.6375 MHz) เพิ่มเติม เพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ และประสานงาน ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน จากนักวิทยุสมัครเล่น ตามหนังสือ จากศูนย์ตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ เขต 4 (สงขลา) ที่ ทช. 2240/191 ลงวันที่ 27 เมษายน 2548 โดยใช้นามเรียกขาน  ศูนย์ประสานงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


  ศูนย์วิทยุ มอ. (VR จราจร)

   บันทึกจากการประชุมร่วมกันระหว่างชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และชมรมลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เมืองหาดใหญ่


ชมรมฯดำเนินการ

วัตถุประสงค์

   เพื่อเป็นสถานีศูนย์ประสานงาน ในการแจ้งเหตุ หรือกระจายข่าว ของนักวิทยุสมัครเล่น ในการปฏิบัติงาน ในการเป็นเครือข่ายสำรอง รับแจ้งเหตุ หาข้อมูลที่ถูกต้อง แน่นอน แม่นยำ ป้องกันการแจ้งเหตุซ้ำซ้อน เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

 


  พนักงานวิทยุที่ Stand by  ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฯ (11.00 น. - 19.00 น.)

วัน ชื่อ นามเรียกขาน
ทุกวันจันทร์-เสาร์ กิตตินัย  ชุนหพันธ์ ศูนย์ มอ
อาทิตย์ กิตตินัย  ชุนหพันธ์ ศูนย์ มอ

 


 

Details: | Published: 09 September 2014 | Created: 09 September 2014 | Last Updated: 09 September 2014 | Hits: 6475