ความเป็นมา:

              ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดตั้งขึ้น ตามประกาศ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมบุคลากร ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมกันทำกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งข่าวสารหรือ สื่อสาธารณะ ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติ เผยแพร่ข่าวสาร ด้านการสื่อสาร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความชำนาญ ในการใช้วิทยุสื่อสาร และสร้างความสามัคคี ในกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

             การดำเนินงานของชมรมฯ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของรมชมนักวิทยุสมัครเล่น สโมสรอาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย และให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอก นักวิทยุสมัครเล่นกลุ่มต่างๆ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม และนำชื่อเสียงมาสู่ มหาวิทยาลัย และส่งเสริมกิจการวิทยุสมัครเล่น

             ทั้งนี้การดำเนินงานของชมรมฯ ได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานและภาคเอกชนต่างๆ คือ สโมสรอาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ชมรมลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน เมืองหาดใหญ่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอหาดใหญ่ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 7 บริษัทอมรสื่อสาร แอนด์อิเลคทรอนิกส์ จำกัด และจากนักวิทยุสมัครเล่นทุกกลุ่ม ทุกคน
 

วิสัยทัศน์ชมรมฯ:

เป็นชมรมนักวิทยุสมัครเล่นชั้นนำในการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างมีคุณธรรม

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th