ข้อบังคับชมรมนักวิทยุสมัครเล่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ. 2547


หมวดที่ 1
ข้อบังคับทั่วไป

ข้อ 1    ชื่อชมรม “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่”

อักษรย่อ “ชว.มอ.”

ชื่อภาษาอังกฤษ “PSU RADIO AMATEUR  CLUB HAT-YAI”

ข้อ 2    สำนักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อ 3    เครื่องหมายชมรม มีลักษณะเป็นรูปวิทยุและการแพร่กระจายคลื่น โดยมีภูเขาคอหงส์และอ่างน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีชื่อชมรมและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

psuarc logo

 

ข้อ4      คำบัญญัติความในข้อบังคับ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น ม.อ. หมายถึง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะกรรมการชมรมฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาชมรมฯ หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สมาชิก หมายถึง สมาชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์

ข้อ 5     ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

 • เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เสริมสร้างสัมพันธภาพในความร่วมมือกันช่วยเหลือกิจกรรมสังคมระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับประชาชนและชุมชนภายในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง
 • รวบรวมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สร้างความสามัคคีแก่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั้งที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเป็นเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
 • ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้วิทยุและการสื่อสาร
 • เผยแพร่ข่าวสารด้านการสื่อสารแก่เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น
 • ส่งข่าวสารหรือสื่อสาธารณะในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแก่บุคคลทั่วไปหรือภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ส่งเสริมสนับสนุนกิจการนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศไทย

หมวดที่ 3
สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 6     ประเภทของสมาชิก สมาชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

 • สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่คณะกรรมการชมรมฯ ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกโดยบุคคลนั้นได้กระทำคุณประโยชน์ให้กับชมรมฯ และสังคมส่วนรวม
 • สมาชิกสามัญ หมายถึง  สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ และตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สมาชิกวิสามัญ หมายถึง สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็น ลูกจ้างประจำ และบุตรหลานของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สมาชิกสมทบ มี  2  ประเภท คือ
  • ประเภทที่ 1   สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็น อาจารย์พิเศษและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอื่นๆ  นอกจากข้อ  6(2) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ประเภทที่ 2  สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่ไม่ใช่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งมีความศรัทธาในชมรมและแสดงความจำนงขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก

ข้อ 7     การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ต่อประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อ 8 ค่าบำรุง

สมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ เป็นสมาชิกตลอดชีพโดยชำระค่าบำรุง 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) และต้องเขียนใบแจ้งความจำนงที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ต่อไป

สมาชิกสมทบ  เป็นสมาชิกตลอดชีพโดยชำระค่าบำรุง 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเขียนใบแจ้งความจำนงที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ทุกปี มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย  2  คนรับรอง  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ต่อไป

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ข้อ 9     อายุสมาชิก ให้มีอายุสมาชิกแต่ละประเภทตามข้อ 8 นับแต่วันสมัคร

ข้อ 10   วันเริ่มสมาชิกภาพ เริ่มเมื่อสมัครเป็นสมาชิก

ข้อ 11   การขาดจากสมาชิกภาพ

 • ตาย
 • ลาออก
 • บัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นหมดอายุ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต และมีความผิดตาม พรบ. วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
 • ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกตามข้อ 8
 • ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้ออก

หมวดที่ 4
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 12   สิทธิของสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    สมาชิก มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของชมรมฯ
    สมาชิก มีสิทธิที่จะเสนอให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อชมรมฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาให้ชมรมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
    สมาชิก มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
    สมาชิกสามัญ  มีสิทธิเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ และออกเสียงลงมติในกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อ 13   หน้าที่ของสมาชิก

    สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับชองชมรมฯ หรือมติของที่ประชุมสามัญประจำปี หรือคำสั่งของคณะกรรมการชมรมฯ
    รักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชมรมฯ
    ส่งเสริม เผยแพร่ข่าวสารและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ

หมวดที่ 5
คณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อ 14   ตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการต้องประกอบด้วย

    ประธานกรรมการ
    รองประธานกรรมการ
    เลขานุการ
    เหรัญญิก
    กรรมการอื่นๆ

ข้อ 15 จำนวนคณะกรรมการ

    ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  8 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนภายใน 30 วัน ยกเว้นวาระของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง 90 วัน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

ข้อ 16 การได้มาซึ่งคณะกรรมการ

    ประธานชมรมฯ  ให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญประจำปี
    ให้ประธานชมรมเป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งสมาชิกสามัญ ที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของประธานชมรม

ข้อ  17 วาระของคณะกรรมการ

    ให้คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
    กรรมการที่ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกได้

ข้อ 18   การพ้นจากหน้าที่ของกรรมการ

    ครบวาระ
    ลาออก
    พ้นจากสมาชิกภาพ
    สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมลงมติถอดถอน
    ขาดประชุม 2 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ข้อ 19 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

    ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
    เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้วิทยุสมัครเล่นได้อย่างถูกต้อง
    มีหน้าที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นตามแต่โอกาสจะอำนวย
    พิจารณาให้ความร่วมมือกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
    กำหนดอัตราค่าบำรุงชมรมฯ
    กำหนดการประชุมและให้แสดงผลการดำเนินงานและงบดุลต่อที่ประชุมสามัญประจำปี
    กำหนดบทเฉพาะกาลของชมรมฯ
    ดูแลทรัพย์สินของชมรมฯ


หมวดที่ 6
การเงิน

ข้อ  20 รายได้ของชมรม

    เงินอุดหนุนจากวิทยาเขตหาดใหญ่
    เงินที่ได้จากการดำเนินงานของชมรม
    เงินค่าสมัครสมาชิก
    เงินรายได้อื่น

ข้อ  21 การเก็บรักษาและการรับผิดชอบการเงินและทรัพย์สิน

    ประธาน  เลขานุการ และเหรัญญิกมีหน้าที่ดูแลรักษาเงินของชมรมฯให้อยู่ในสภาพปลอดภัยโดยมีสมุดบัญชีและมีหลักฐานแห่งการรับ – จ่าย  และเก็บรักษาเงินอย่างครบถ้วน  และให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของชมรมฯ ต่อคณะกรรมการชมรมฯ เดือนละครั้ง  และสรุปงบดุลรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  ภายใน  30  วัน
    เงินของชมรมฯ ให้ฝากไว้ในนามของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำกัดโดยมีประธาน  เลขานุการ และเหรัญญิกร่วมกันรับผิดชอบ
    ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ๆ  ของชมรมฯ   โดยประธานอาจมอบหมายการเก็บรักษาดูแล  ให้กรรมการชมรมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนร่วมกันรับผิดชอบก็ได้

ข้อ  22 การเบิกและการจ่าย

    การเบิกเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกครั้ง จะต้องมีเหรัญญิก ประธาน หรือ เลขานุการ ลงนามในเช็คสั่งจ่ายเงินหรือใบถอนเงิน 2 ใน 3 คน
    ให้ประธานมีอำนาจสั่งจ่ายเงินสำหรับกิจกรรม  และต้องแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการชมรมในครั้งต่อไป  การใช้จ่ายเงินของชมรมฯ ให้มีหลักฐานเก็บรักษาไว้เพื่อการตรวจสอบ


หมวดที่ 7
การประชุม

ข้อ 23 การประชุม

    การประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี หนึ่งปีต่อ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลการดำเนินการและงบดุล และเลือกตั้งประธานคนใหม่
    การประชุมวิสามัญ
        คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญตามความจำเป็นเมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสม
        คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อขอให้เปิดการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมภายใน 15วัน
    ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี
    องค์ประชุม
        องค์ประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด กรณีที่สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมการยกเลิกการประชุมครั้งนั้น และจัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 15 วัน และให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังนี้ครบองค์ประชุมถึงแม้สมาชิกจะเข้าประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
        องค์ประชุมวิสามัญ สมาชิกจะต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
        วิธีการออกเสียงในที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้ถือปฏิบัติเป็น 2 กรณีคือ
            วิธีเปิดเผย โดยวิธีให้ยกมือหรือวิธีอื่นใดตามสมควรที่มิใช่เป็นวิธีลับ
            วิธีลับ ให้เขียนลงในบัตรลงคะแนน ในกรณีนี้จะกระทำได้เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ


หมวดที่ 8
การแก้ไขข้อบังคับและยกเลิกชมรม

ข้อ 24   การแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับชมรมจะทำได้โดยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

    ให้คณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาแก้ไข และนำเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม ส่วนการยกเลิกชมรมฯ นั้นจะยกเลิกได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้
        เมื่อสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด
        เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก
    สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อกรรมการชมรมฯ

ข้อ 25   เมื่อชมรมฯ ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามข้อ 21 (21.1) ให้ชมรมฯ นำบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่มอบให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใน 30วัน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคำสั่ง

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th