ขัอบังคับชมรมนักวิทยุสมัครเล่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


หมวดที่ 1

ข้อบังคับทั่วไป

ข้อ 1 ชื่อชมรม “ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่”

อักษรย่อ “ชว.มอ.”

ชื่อภาษาอังกฤษ “PSU RADIO AMATEUR CLUB HAT-YAI”

ข้อ 2 สำนักงานตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ข้อ 3 เครื่องหมายชมรม มีลักษณะเป็นรูปวิทยุและการแพร่กระจายคลื่น โดยมีภูเขาคอหงส์และอ่างน้ำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีชื่อชมรมและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

psuarc logo

 

ข้อ4 คำบัญญัติความในข้อบังคับ ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มอ. หมายถึง ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คณะกรรมการชมรมฯ หมายถึง คณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ที่ปรึกษาชมรมฯ หมายถึง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

สมาชิก หมายถึง สมาชิก ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 2

วัตถุประสงค์

ข้อ 5 ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

    รวบรวมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่น ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    สร้างความสามัคคีแก่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และเพื่อนสมาชิกอื่น ๆ ทุกท่าน
    ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความชำนาญในการใช้วิทยุและการสื่อสาร
    เผยแพร่ข่าวสารด้านการสื่อสารแก่เพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่น
    ส่งข่าวสารหรือสื่อสาธารณะในยามฉุกเฉินหรือเกิดภัยพิบัติ ทั้งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และแก่บุคคลทั่วไปหรือภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 3

สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 6 ประเภทของสมาชิก สมาชิกของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ

    สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่คณะกรรมการชมรมฯ ลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกโดยบุคคลนั้นได้กระทำคุณประโยชน์ให้กับชมรมฯ และสังคมส่วนรวม
    สมาชิกสามัญมี 2 ประเภท
        ประเภทบุคลากร หมายถึง สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
        ประเภทนักศึกษา หมายถึง สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
    สมาชิกวิสามัญ หมายถึง สมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นอื่นทั่วไป

ข้อ 7 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ต้องยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ต่อประธานชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อ 8 ค่าบำรุง

สมาชิกสามัญ เป็นสมาชิกตลอดชีพโดยชำระค่าบำรุง 50.00 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน) และต้องเขียนใบแจ้งความจำนงที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ต่อไป

สมาชิกวิสามัญ เป็นสมาชิกตลอดชีพโดยชำระค่าบำรุง 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และต้องเขียนใบแจ้งความจำนงที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ทุกปี มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สมัครใจที่จะเป็นสมาชิกชมรมฯ ต่อไป

สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง

ข้อ 9 อายุสมาชิก ให้มีอายุสมาชิกแต่ละประเภทตามข้อ 8 นับแต่วันสมัคร

ข้อ 10 วันเริ่มสมาชิกภาพ เริ่มเมื่อสมัครเป็นสมาชิก

ข้อ 11 การขาดจากสมาชิกภาพ

    ตาย
    ลาออก
    ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิกตามข้อ 8
    ที่ประชุมสามัญประจำปีมีมติให้ออก (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 12 สิทธิของสมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

    สมาชิก มีสิทธิที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทของชมรมฯ
    สมาชิก มีสิทธิที่จะเสนอให้ความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อชมรมฯ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อพัฒนาให้ชมรมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปและเป็นไปตามวัตถุประสงค์
    สมาชิก มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีประจำปี และออกเสียงในกิจกรรมต่าง ๆ
    สมาชิก มีสิทธิเป็นกรรมการบริหารชมรมฯ

ข้อ 13 หน้าที่ของสมาชิก

    สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับชองชมรมฯ หรือมติของที่ประชุมสามัญประจำปี หรือคำสั่งของคณะกรรมการชมรมฯ
    รักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนรวมของชมรมฯ
    ส่งเสริม เผยแพร่ข่าวสารและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการบริหารชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ข้อ 14 ตำแหน่งกรรมการต่าง ๆ ในคณะกรรมการต้องประกอบด้วย

    ประธานกรรมการบริหารชมรมฯ มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการบริหารกิจกรรมชองชมรมฯ และทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการชมรมและการประชุมสามัญประจำปีของชมรม
    รองประธานกรรมการบริหารชมรมฯ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ประธาน มอบหมายหรือในกรณีที่ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
    เลขานุการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมฯ ปฏิบัติตามคำสั่งของประธาน จัดการและเป็น เลขานุการในการประชุมต่าง ๆ รวมตลอดถึงการติดต่อสมาชิกและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
    ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่กิจการข่าวสาร ตลอดถึงชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
    ฝ่ายกิจกรรม มีหน้าที่ด้านกิจกรรมของชมรมฯ กับสมาชิกหรือองค์กรอื่น ๆ
    ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ให้การต้อนรับเพื่อนสมาชิก รวมตลอดการจัดเตรียมสถานที่การประชุมของชมรมฯ
    ฝ่ายการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรมฯ รวมตลอดทั้งทำบัญชีงบดุลและบัญชีรับ-จ่าย
    ฝ่ายกฎหมาย มีหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่เพื่อนสมาชิก
    ฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและบริการด้านเทคนิครวมตลอดถึงการศึกษาค้นคว้าให้ความรู้แก่เพื่อนสมาชิก
    ฝ่ายทะเบียน มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับสมาชิกเข้าหรือออก รวมตลอดถึงการทำประวัติสมาชิก

ข้อ 15 จำนวนคณะกรรมการ

    ให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
    กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการจะต้องดำเนินการแต่งตั้งสมาชิกที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนภายใน 30 วัน ยกเว้นวาระของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง 90 วัน และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจะอยู่ในตำแหน่งได้เท่าวาระของผู้ที่ตนแทน

ข้อ 16 การได้มาซึ่งคณะกรรมการ

    ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ อีก 9 คน ให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมสามัญประจำปี ส่วนที่เหลือให้คณะกรรมการแต่งตั้งโดยผ่านที่ประชุมของคณะกรรมการ
    คณะกรรมการสามารถที่จะแต่งตั้งสมาชิกที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการได้ ยกเว้น ข้อ 14.1 ข้อ 14.2 ข้อ 14.3 ข้อ 14.5 และ ข้อ 14.7 จะต้องเป็นสมาชิกตามข้อ 6.2.1

ข้อ 17 วาระของคณะกรรมการ

    ให้คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
    กรรมการที่ครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกเป็นกรรมการอีกได้

ข้อ 18 การพ้นจากหน้าที่ของกรรมการ

    ครบวาระ
    ลาออก
    พ้นจากสมาชิกภาพ
    สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดในที่ประชุมลงมติถอดถอน
    ขาดประชุม 2 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันควร

ข้อ 19 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ

    ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
    เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ แก่สมาชิกฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการใช้วิทยุสมัครเล่นได้อย่างถูกต้อง
    มีหน้าที่ส่งสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมวิทยุสมัครเล่นตามแต่โอกาสจะอำนวย
    พิจารณาให้ความร่วมมือกับสโมสรอาจารย์และข้าราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
    กำหนดอัตราค่าบำรุงชมรมฯ
    กำหนดการประชุมและให้แสดงผลการดำเนินงานและงบดุลต่อที่ประชุมสามัญประจำปี
    กำหนดบทเฉพาะกาลของชมรมฯ
    ดูแลทรัพย์สินของชมรมฯ  (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 6

การประชุม

ข้อ 20 การประชุม

    การประชุมสามัญประจำปี ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี สองปีต่อ 1 ครั้ง เพื่อแสดงผลการดำเนินการและงบดุล และเลือกตั้งประธานคนใหม่
    การประชุมวิสามัญ
        คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมวิสามัญตามความจำเป็นเมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสม
        คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญเมื่อมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อขอให้เปิดการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมภายใน 15 วัน
    ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ครั้งใน 1 ปี
    องค์ประชุม
        องค์ประชุมสามัญประจำปี จะต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด กรณีที่สมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ให้คณะกรรมกายกเลิกการประชุมครั้งนั้น และจัดให้มีการประชุมใหม่ภายใน 15 วัน และให้ถือว่าการประชุมครั้งหลังนี้ครบองค์ประชุมถึงแม้สมาชิกจะเข้าประชุมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด
        องค์ประชุมวิสามัญ สมาชิกจะต้องเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
        วิธีการออกเสียงในที่ประชุม การออกเสียลงคะแนนในที่ประชุมให้ถือปฏิบัติเป็น 2 กรณีคือ
            วิธีเปิดเผย โดยวิธีให้ยกมือหรือวิธีอื่นใดตามสมควรที่มิใช่เป็นวิธีลับ
            วิธีลับ ให้เขียนลงในบัตรลงคะแนน ในกรณีนี้จะกระทำได้เมื่อสมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอ   (กลับจุดเริ่มต้น)

หมวดที่ 7

การแก้ไขข้อบังคับและยกเลิกชมรม

ข้อ 21 การแก้ไขหรือยกเลิกข้อบังคับชมรมจะทำได้โดยหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

    ให้คณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาแก้ไข และนำเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุม ส่วนการยกเลิกชมรมฯ นั้นจะยกเลิกได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งดังต่อไปนี้
        เมื่อสมาชิกสามัญลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกสามัญทั้งหมด
        เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ยกเลิก
    สมาชิกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อกรรมการชมรมฯ

ข้อ 22 เมื่อชมรมฯ ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งตามข้อ 21 (21.1) ให้ชมรมฯ นำบรรดาทรัพย์สินที่มีอยู่มอบให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีคำสั่ง

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th