พนักงานวิทยุที่ Stand by  ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุฯ (11.00 น. - 19.00 น.)

 

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

นามเรียกขาน

วันที่ปฏิบัติงาน

1.

เสน่ห์  ทวีจันทร์

HS9TRG

ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์

2.

วรากร สุนทรารักษ์

HS9NRV

ทุกวันอาทิตย์

 

 


สรุปการปฏิบัติงานรับแจ้งเหตุของศูนย์มอ. ประจำเดือน

รายการ มิ.ย ๕๓ ก.ค ๕๓
(21-31)
ส.ค ๕๓ ต.ค ๕๓ พ.ย ๕๓ ธ.ค ๕๔ ม.ค ๕๔ ก.พ ๕๔ มี.ค ๕๔ เม.ย ๕๔ พ.ค ๕๔ มิ.ย ๕๔ ก.ค ๕๔ ส.ค ๕๔ ก.ย ๕๔
การจราจร   *6 5 12 31 78 95 60 49            
สัญญาณไฟจราจร       3 3 3 5 7 2            
ทดสอบสัญญาณ   *1 4 26 50 41 43 37 31            
สอบถามเส้นทาง 11 *2 7 2 10 11 9 13 3            
พูดคุยทั่วไป 256 *39 147 219 221 393 424 359 402            
ปชส.ข่าวสาร 120 *22 62 47 40 54 56 52 57            
ถนนชำรุด             1                
ประปา 3     1 1 5 2 1              
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย 30   31 22 20 26 27 25 27            
เกร็ดสาระน่ารู้ 60 *10 6 25 20 26 26 25 29            
พยากรณ์อากาศ 60 *20 62 47 40 53 53 50 58            
แจ้งข่าวสารจราจร 14 *5 6 24 5 14 23 12 9            
แจ้งสแตนบาย 10 *3 2 3 1 12 8   2            
ทดสอบสัญญาณประจำวัน 1705 *575 1528 1519 1359 1796 2239 1917 1866            

 

หมายเหตุ ช่วงวันที่ ๑-๖ พฤศจิกายน ๕๓ ศูนย์ได้ปฏิบิติภารกิจพิเศษ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม (ไม่ได้ปฏิงานประจำ) 
*วันที่ ๑-๒๐ ก.ค ๕๓ เปลี่ยนพนักงานประจำศูนย์.......ไม่มีการสรุปรายงาน

 


ศูนย์มอ. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน

รายการ มิ.ย ๕๓ ก.ค ๕๓
(21-31)
ส.ค ๕๓ ต.ค ๕๓ พ.ย ๕๓ ธ.ค ๕๔ ม.ค ๕๔ ก.พ ๕๔ มี.ค ๕๔ เม.ย ๕๔ พ.ค ๕๔ มิ.ย ๕๔ ก.ค ๕๔ ส.ค ๕๔ ก.ย ๕๔
เทศบาลนครหาดใหญ่       1 1 1 2 1              
เทศบาลเมืองคอหงส์       1       2 2            
สภ.หาดใหญ่ 2           3   1            
สภ.คอหงษ์ 6     3   3 6 1 1            
สถานีไฟฟ้า 4     2     3 1              
การประปาหาดใหญ่ 1     1 1 4 2 1              
องค์การโทรศัพท์ 1                            

            

 


ขอขอบคุณเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทุกสถานีที่มอบความไว้วางใจให้เราเป็นสื่อกลางในการประสานงาน

stand by ที่ช่องความถี่ 144.2250 MHz และช่องความถี่ 144.9000 MHzและ
ช่องความถี่ 145.6375 Duplex -(ความถี่ภาครับ 145.0375 MHz ความถี่ภาคส่ง 145.6375 MHz)ในนาม "ศูนย์สงขลา"
หรือ โทรศัพท์หมายเลข 074-45 1099  ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 19.00 น. ทุกวัน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th