Print

ภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมโดย GiSTDA


 

 

ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 18.27 น.ของจังหวัดนครฯ พัทลุง สงขลา ปัตตานี (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
flood radasat-205012017-1827-1600
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-3 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 06.33 น. ของจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 flood cosmo-skymed-3 07012017 0633
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-4 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 17.43 น. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และตรัง (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
cosmo-skymed-4 07012017 1743
 
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 06.21 น. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และสุราษฎร์ธานี (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
cosmo-skymed-2 08012017 0621
 
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม RADARSATT-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 18.58 น. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และตรัง (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 radarsat-2 08012017 1858
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม RADARSATT-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 18.58 น. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 
radarsat-2 08012017 1858 02
ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT-8 วันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.33 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรังและสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
lansat-8 09012017 1333
ข้อมูลดาวเทียม THAICHOTE วันที่ 9มกราคม 2560 เวลา 10.40 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
thaichote 09012017 1040
ข้อมูลดาวเทียม RADASAT-2 วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 06.12 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานีและชุมพร ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
RADARSAT-2 11012017 0612 p1
ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT-2 วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 06.12 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
RADARSAT-2 11012017 0612 p2
ข้อมูลดาวเทียม RADARSAT-2 วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 18.36 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 RADARSAT-2 15012017 1836
ข้อมูลดาวเทียม COSMO-Skymed-2 วันที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 06.14 น. พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุงและสุราษฎร์ธานี ข้อมูลจาก GiSTDA  คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area 
cosmo-skymed-2 21012017 0614
ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 17.43 น. ของจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 cosmo-skymed-4 23012017 1743
 ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 05.57 น. ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
cosmo-skymed-2 24012017 0557
 ภาพย่อส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม COSMO-Skymed-2 พื้นที่น้ำท่วมบางส่วนวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 05.57 น. ของจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง (GiSTDA) คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่น้ำท่วม: flooded area
 cosmo-skymed-2 24012017 0557-02
 
 
 
Details: | Published: 24 January 2017 | Created: 12 April 2017 | Last Updated: 12 April 2017 | Hits: 4436