(โครงการที่นำเสนอมหาวิทยาลัย)

โครงการใช้งานโปรแกรม echolink ผ่านวิทยุสื่อสาร
ของชมรมนักวิทยุสมัครเล่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


เอกสารการขออนญาต

 

echo288

echo290

 

   

 

ยุคนี้ได้ชื่อว่าเป็นยุคของข่าวสารข้อมูล การติดต่อสื่อสารถึงกันเป็นไปได้รวดเร็วและทั่วถึง  โดยผ่านการ สื่อสารทางอินเตอร์เน็ต มีโปรแกรมใหม่ๆ เกิดขึ้นให้ผู้สนใจทั่วๆ ไป download เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารกัน สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นมีโปรแกรมพิเศษ ที่ช่วยขยายขีดความสามารถ ของการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต คือ โปรแกรม echolink (voice-over-IP (VoIP) technology)  หรือที่เข้าใจกันในชื่อ "echolink"ปัจจุบันได้มีนักวิทยุสมัครเล่นทั่วโลกได้ลงทะเบียนใช้มากกว่า 100,000 ราย จาก 137 ประเทศ เพื่อใช้แลกเปลี่ยน ข่าวสาร ภาษา วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค   การใช้โปรแกรม echolink ในประเทศไทย ได้เป็นที่นิยมกันพอสมควร  ขณะนี้กรมไปรษณีย์ได้อนุญาต ให้ทดลองการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเชื่อมโยงเครือข่าย Internet  (ดังเอกสารแนบท้าย)

        ทางชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นว่า โปรแกรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักวิทยุสมัครเล่นของชมรมฯ และนักวิทยุในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสาร  ภาษาและวัฒนธรรม ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งจะเป็นการเผยแพร่กิจกรรม ของชมรมฯ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการวิทยุทั่วประเทศ และโลก

 

การดำเนินการ

 1. เริ่มทดลองเปิดบริการวันพฤหัสบดีที่ 30  ตุลาคม 2546 - 31 ตุลาคม 2547 ผ่านช่องความถี่ 145.7750 MHz (โดยจะขอทดลอง ช่วงละ 3 เดือน )
 2. ในระยะแรกจะทดลองให้บริการ ดังนี้
  • เปิดให้บริการสมาชิกวันราชการ วันละ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ 19.30 - 23.30 น.
  • วันหยุดราชการ  ตั้งแต่  13.00 - 16.00น และ 19.30 -24.00 น.
 3. มีทีมงานรับผิดชอบหลัก คือ HS9MAA, HS9COB, HS9CKL

 

วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น

 1. คอมพิวเตอร์  ระบบ interface วิทยุสื่อสาร  และสายนำสัญญาณ  ( ยังได้รับการอนุเคราะห์จากสมาชิกชมรมฯ)
 2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ค่าชั่วโมงเน็ต )
 3. ค่าต่อโทรศัพท์ ครั้งละ 3 บาท + vat

 

ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

 1. ขอเบิกจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามต้นทุนค่าใช้จ่ายจริง (ไม่เกิน 500 บาท/เดือน)
 2. ส่วนเกินจาก 500 บาท จะเบิกจากชมรมฯ
 3. การดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ขอความอนุเคราะห์จากผู้ดูแลและรับผิดชอบหลัก

 

การประเมินผล

ชมรมฯ จะสรุปรายงานผลการดำเนินการ เป็นระยะๆ ทุก 3 เดือน

ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th