Up

ระเบียบข้อบังคับ

พ.ร.บ. ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น

หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗)
 
 
Powered by Phoca Download
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th