Print

new Happy Ner Year 2015 ชาวแฮมหล่อสาวสวยทุกสถานีนะค่ะ  a bullet    new อย่าลืม...มาให้กำลังใจเน็ตอาสาประจำวันเด็กเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา  11.00-19.00 น. เสียงใสๆ แบบไร้เดียงสา กับผีเสื้อตัวน้อยๆ ในวงการวิทยุสมัครเล่น   ขอย้ำว่าพลาดไม่ได้กับลีลาการรีพอร์ตสัญญาณประจำวัน  18.00 -19.00 น. ค่ะ  ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในห้องไลน์กลุ่มของชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มอ. ทุกคนน่ารักมาก ข่าวสารมากมาย ทันสมัย รวดเร็วมาก.........แฟนๆ ชมรมฯ จะได้ไม่เหงาและตกข่าวกัน รับรองตื่นเต้นและมันส์ค่ะ ช่องทางสื่อสารของชมรมฯ ได้เพิ่ม twitter >> https://twitter.com/#!/PSUARC2012 .และ facebook >> ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไป add. กันได้ค่ะ . .ขอบคุณเพื่อนๆ ...ที่พบเห็นปัญหาเกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่หาดใหญ่-สงขลา...และได้แจ้งศูนย์ฯ เข้ามานะค่ะ.....เราจะทำหน้าที่สื่อกลางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะ

 


newพูดจาประสานก... " สาระน่ารู้ประจำวันเด็กแห่งชาติ"

     

วันเด็กแห่งชาติ ในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย

เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

        
  

ปี

  
  

นายกรัฐมนตรี

  
  

คำขวัญ

  

พ.ศ. 2499

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม

พ.ศ. 2502

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า   จงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า[1]

พ.ศ. 2503

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า   จงเป็นเด็กที่รักความสะอาด[1]

พ.ศ. 2504

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า   จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย[1]

พ.ศ. 2505

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า   จงเป็นเด็กที่ประหยัด[1]

พ.ศ. 2506

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า   จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด[1]

พ.ศ. 2508

จอมพล ถนอม กิตติขจร

เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำดี[1]

พ.ศ. 2509

เด็กที่ดีต้องมีสัมมาคารวะ มานะ   บากบั่น และสมานสามัคคี[1]

พ.ศ. 2510

อนาคตของชาติจะสุกใส   หากเด็กไทยแข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย[1]

พ.ศ. 2511

ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต   ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความเฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง[1]

พ.ศ. 2512

รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี   เป็นความดีที่เด็กพึงจำ[1]

พ.ศ. 2513

เด็กประพฤติดีและศึกษาดี   ทำให้มีอนาคตแจ่มใส[1]

พ.ศ. 2514

ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำดี   เติบใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ[1]

พ.ศ. 2515

เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ[1]

พ.ศ. 2516

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ[1]

พ.ศ. 2517

สัญญา   ธรรมศักดิ์

สามัคคีคือพลัง[1]

พ.ศ. 2518

เด็กดีคือทายาทของชาติไทย   ต้องร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี[1]

พ.ศ. 2519

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์   ปราโมช

เด็กที่ต้องการเห็นอนาคตของชาติรุ่งเรือง   จะต้องทำตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่บัดนี้[1]

พ.ศ.   2520

ธานินทร์   กรัยวิเชียร

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทย[1]

พ.ศ. 2521

พลเอก เกรียงศักดิ์   ชมะนันทน์

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ   เด็กฉลาดชาติมั่นคง[1]

พ.ศ. 2522

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ[1]

พ.ศ. 2523

อดทน ขยัน ประหยัด   เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย[1]

พ.ศ. 2524

พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์

เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ   รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2525

ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้   เชิดชูชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย[1]

พ.ศ. 2526

รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด   มีวินัยและคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2527

รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด   สุจริตใจมั่น หมั่นศึกษา[1]

พ.ศ. 2528

สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม[1]

พ.ศ. 2529

นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด   ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2530

พ.ศ. 2531

พ.ศ. 2532

พลเอก ชาติชาย   ชุณหะวัณ

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ   ถือคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม   นำชาติพัฒนา[1]

พ.ศ. 2535

อานันท์   ปันยารชุน

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม[1]

พ.ศ. 2536

ชวน หลีกภัย

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา   รักษาสิ่งแวดล้อม[1]

พ.ศ. 2537

พ.ศ. 2538

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา   รักษาสิ่งแวดล้อม[1]

พ.ศ. 2539

บรรหาร   ศิลปอาชา

มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย   หลีกไกลยาเสพติด[1]

พ.ศ. 2540

พลเอก ชวลิต   ยงใจยุทธ

รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย   ตั้งใจใฝ่ศึกษา ไม่พึ่งพายาเสพติด[1]

พ.ศ. 2541

ชวน หลีกภัย

ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย[1]

พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม   นำประชาธิปไตย[1]

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

พันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร

เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้   สู่อนาคตที่สดใส[1]

พ.ศ. 2546

เรียนรู้ตลอดชีวิต   คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี[1]

พ.ศ. 2547

รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน   รักสิ่งดี ๆ อนาคตดีแน่นอน[1]

พ.ศ. 2548

เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน   ขยันเรียน กล้าคิด กล้าพูด[1]

พ.ศ. 2549

อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด[1]

พ.ศ. 2550

พลเอก สุรยุทธ์   จุลานนท์

มีคุณธรรมนำใจ ใช้ชีวิตพอเพียง   หลีกเลี่ยงอบายมุข[1]

พ.ศ. 2551

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   เชิดชูคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2552

อภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ

ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน   ผูกพันรักสามัคคี[1]

พ.ศ. 2553

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้   เชิดชูคุณธรรม[1]

พ.ศ. 2554

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ[1]

พ.ศ. 2555

ยิ่งลักษณ์   ชินวัตร

สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา   คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี[2]

พ.ศ. 2556

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้   เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน[1]

พ.ศ. 2557

กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี   มีวินัย สร้างไทย ให้มั่นคง[3]

พ.ศ. 2558

พลเอก ประยุทธ์   จันทร์โอชา

ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต[4]

 

     

      

>> พบกับพวกเราเน็ตอาสา...ในวันเด็กแห่งชาติ  10 มกราคม 2558 นะครับ/ค่ะ

E24IBO - E24IDJ - E24IDP - E24IDT saminar57a

e24idt1

e24ibo 

เพราะรักจึงส่งมา เพราะศรัทธาจึงส่งให้

เพราะรักและห่วงใย ที่ส่งให้เพราะส่งฟรี อิอิ

Oy50

QRU 73 ค่ะ


นกคาบข่าว

ข่าวใหม่

a bullet สาระดีๆ มีสาระที่ช่อง มอ. เพื่อนๆ อย่าลืมมาฟังรายการ "รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจสร้างวินัยจราจร" ทางช่อง 144.5750 MHz. เวลา 17.00 น. และทดสอบสัญญาณประจำวันเวลา 18.

Details: | Published: 08 January 2015 | Created: 08 January 2015 | Last Updated: 08 January 2015 | Hits: 1389