Up

PSUARC Bulletin

จดหมายข่าวชมรมฯ

ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 4 (18 มิถุนายน 2547)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 5 (30 กรกฎาคม 2547)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 6 (17 กันยายน 2547)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 7 (17มิถุนายน 2548)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 8 (19 สิงหาคม 2548)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 9 (21 ตุลาคม 2548)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 10 (17 สิงหาคม 2549)
ข่าวชมรมฯ ฉบับที่ 11 (23 สิงหาคม 2550)
 
 
Powered by Phoca Download
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 อาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร.0-7445-1099 แฟกซ์ 0-7445-1528 e-mail: pnaroupa@medicine.psu.ac.th